Energi- og Omkostningsoptimering af Bionaturgasproduktion

Projektets formål er at reducere omkostninger til og klimabelastningen fra produktion af bionaturgas bl.a. med fokus på reduktion af energiforbrug, øget biomasseudbytte ved forbehandling, reduktion af metantab ved gyllehåndtering og på anlægget mv.

Projektet udarbejdes i et samarbejde mellem Dansk Gastekniks Center a/s, Aarhus Universitet og PlanEnergi. Derudover bidrager Biogas Danmark, Evida og Dansk Fagcenter for Biogas med viden og sparring om biogasanlæggene, tilslutning til naturgasnettet mv. Projektet udarbejdes med støtte fra det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Projektperioden løber fra januar 2019 til november 2020.

PlanEnergi er arbejdspakkeansvarlig på de tre følgende arbejdspakker:

Projektets yderligere rapporter samt hovedrapporten kan downloades herunder: