Hurtig udslusning af gylle giver øget biogasproduktion

PlanEnergi er projektleder for Landbrugsstyrelsens projekt ”Rådgivningsordning for biogasfællesanlæg og deres leverandører af gylle om muligheder for at reducere gylles opholdstid i stalde og på lagre 2018 – 2020”. Det overordnede formål med projektet er at reducere metantabet fra gylle i stalde, ved at reducere tiden fra gyllen ligger i stalden til det transporteres til afgasning på biogasanlæg for dermed at øge gasproduktionen og forbedre biogasanlæggenes klimaeffekt. Projektet omfatter 28 biogasfællesanlæg og 405 leverandører af svinegylle.

Biogasfællesanlæggene rådgives om, hvilken betydning det kan få såvel økonomisk som samfundsmæssigt i forhold til CO2-besparelse mm. Hos leverandørerne af gylle kortlægges staldsystemet, og det aktuelle metantab ved nudrift beregnes i forhold til den opholdstid gyllen har. De skal rådgives om hvordan opholdstiden kan reduceres, ved ændrede procedurer for udslusning i staldene, og/eller ændringer i staldsystemer.

Rådgivningen underbygges med konkrete udrådningsforsøg af gylle fra udvalgte stalde, der dokumenterer forskellen i metanudbytte ved kort og lang opholdstid i stalde. Projektet skal generere viden om hvilke staldsystemer og især gylleudslusningssystem, der kan håndtere hyppig udslusning af gylle.

Projektet gennemføres i samarbejde med Byggeri & Teknik og Svinerådgivningen, Herning, AU Aarhus Universitet og Norlys.

Rådgivningsprojektet er finansieret via en bevilling på Finansloven. Pengene er afsat som følge af en politisk aftale mellem Regeringen og S, DF, R og SF i forbindelse med deludmøntning af den grønne pulje af den 14. juni 2017.

Projektets resultater:

Resultaterne fra projektet er præsenteret i slutrapporten og videoklippet herunder fortæller kort om projektet og dets resultater. 

Kontaktperson i PlanEnergi: Projektleder Karl Jørgen Nielsen