Energistyrelsens rådgivningsindsats til grundbeløbsværker

For at hjælpe værkerne med at ruste sig til grundbeløbets bortfald, tilbyder Energistyrelsen gratis rådgivning med henblik på at identificere mulige indsatsområder, som kan reducere den fremtidige varmepris. Dette kan være inden for tekniske forhold som varmeproduktion, afsætningsgrundlag og varmedistribution, eller økonomiske forhold som kontrakthåndtering, gældsafvikling og meget mere.

Hovedparten af støtten til de decentrale naturgasbaserede kraftvarmeværker ophører med udgangen af 2018. Med EU’s nye statsstøtteregler kan grundbeløbsstøtten ikke forlænges, så når støtten bortfalder, kan det få betydelige konsekvenser for nogle fjernvarmeværkers varmepriser.

PlanEnergi har, sammen med NIRAS, BDO Revision og Ea Energianalyse, budt ind på Energistyrelsens rådgivningsindsats og har vundet opgaven. Indsatsen er nu sat i gang, og alle grundbeløbsværker kan indsende en ansøgning om at modtage gratis rådgivning.

Rådgivningsindsatsen skal køre indtil udgangen af 2019 og skal hjælpe værkerne med relevante handlemuligheder i en fremtid uden grundbeløbet.

Værkerne skal selv søge om rådgivning ved Energistyrelsen, som administrerer ordningen, prioriterer rådgivningsindsatsen og står for sideløbende videnindsamling og information. Efter løbende prioritering og tildeling vil værkerne modtage gratis rådgivning i forhold til teknisk, økonomisk og administrativ optimering af deres produktion. Man kan høre mere om ordningen og få hjælp til ansøgningsskemaerne ved at kontakte:

Kontakt: Bjarke Lava Paaskeblp@planenergi.dk

Etableringsstøtte til varmepumper uden for kvotesektoren

Energistyrelsen har samtidig oprettet en støtteordning til investering i eldrevne varmepumper på de mindste værker. Det betyder, at værker som har produktion uden for kvotesektoren, har mulighed for at få et anlægstilskud på 15 % af etableringssummen til en eldrevet varmepumpe. Med udfasningen af PSO-tariffen og lempelsen af elvarmeafgiften, vil eldrevne varmepumpe kunne reducere varmeprisen væsentligt på rigtig mange af de mindre værker.

Man kan høre mere om mulighederne ved at kontakte PlanEnergi, som også gerne bidrager med udfærdigelse af tilskudsansøgninger.

Kontakt: Bjarke Lava Paaskeblp@planenergi.dk

Faktaark

Støtteordningerne er finansierede gennem udmøntningen af Den Grønne Klimapulje i juni 2017, og tilskudspuljen åbnede for ansøgninger i starten af september 2017. Alle fjernvarmeværker, der i dag modtager grundbeløb, kan søge ordningen.

Se ansøgningsmaterialet til rådgivningsindsatsen

Se ansøgningsmaterialet til tilskudsordningen

Rådgivningsindsatsen og støtteordningen beskrives yderligere i dette faktaark.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside.