HEATSTORE

PlanEnergi deltager sammen med GEUS i EU GEOTHERMICA projektet HEATSTORE

Projektperiode

2018-2022

Formål

Fra GEUS’ nyhedsbrev:

I takt med at fluktuerende, vedvarende energi udbredes, øges fokus på fleksibel lagring og levering af varme og i det nystartet HEATSTORE projekt afsøges mulighederne for geologisk lagring af varme. Projektet støttes af EU’s GEOTHERMICA ERA Net og nationale forskningsprogrammer i 14 lande, herunder EUDP i Danmark.

HEATSTORE projektet vil tilvejebringe vigtig og nødvendig viden for at kunne udnytte potentialet for varmelagring i undergrunden (UTES, Underground Thermal Energy Storage) i Danmark gennem nedbringelse af risici, reduktion af omkostninger og optimering af effektivitet og bidrage til at bane vejen for kommerciel udnyttelse af teknologien. De danske partnere vil endvidere opnå vigtig viden og knowhow og bidrage med egen ekspertise i forbindelse med seks planlagte demonstrationsprojekter i Holland, Belgien, Tyskland, Frankrig og Schweiz (to demo-projekter) i regi af HEATSTORE.

Eksisterende UTES projekter i Danmark vil blive analyseret i forhold til undergrundens beskaffenhed, design af anlæg, systemintegration og vurdering af ydelse og erfaringerne vil blive benyttet til at udarbejde generelle specifikationer for design af Aquifer Thermal Energy Storage (ATES), Borehole Thermal Energy Storage (BTES eller borehulslager) og Pit Thermal Energy Storage (PTES eller damvarmelager) systemer under danske forhold samt beskrivelse af best practice.

Projektaktiviteterne i Danmark vil yderligere omfatte:
– en undersøgelse af interessen for implementering af UTES i de fem Danske Regioner
– karakterisering og 3D-modellering af undergrunden i udvalgte områder
– test af ny software og nye workflows til beskrivelse af reservoir-dynamik i undergrunden
– test af modeller og værktøjer til bedre systemintegration og optimering
– udvikling af moniteringsplaner og -strategier
– vidensdelings-workshops med interessenter

Fra Danmark deltager udover GEUS firmaet PlanEnergi og i alt deltager 23 partnere fra ni forskellige lande i projektet som har et samlet budget på 16 mio. euro.

Du kan læse mere om projektet på projektets hjemmeside: www.heatstore.eu/

PlanEnergis aktiviteter

Geotermica og Heatstore projektet er et samarbejdsprojekt mellem GEUS og PlanEnergi. Mens vores udlandspartnere i Holland, Belgien, Frakring, Schweitz og Tyskland skal etablere konkrete demonstrationsanlæg til geologisk varmelagring (bl.a. borehulslagre og  lagre i dybe geologiske formationer), er PlanEnergis bidrag  i projektet at videregive erfaringer fra designberegninger, etablering og drift af borehulslageret i Brædstrup (BTES) og damvarmelagrene i Marstal og Dronninglund (PTES). Herunder at deltage i designberegninger for udenlandske lagre og deres opkobling til fjernvarme- og kølesystemer. Som en del af projektet fortsætter måleprogrammet for lagrene i Brædstrup, Marstal, Dronninglund og Gram.

Den 18.06.2019 blev der afholdt en temaeftermiddag i projektet, med emnet varmelagring.

PlanEnergi er bl.a. medforfatter på en artikel om varmelagringsteknologier. Du kan finde denne og andre artikler på projektets hjemmeside.

Kontaktperson i PlanEnergi: Daniel Trier