Vindmøller på land

PlanEnergi råder over en specialiseret faggruppe, der har gennemført og stået for planlægningen for mere end 60 landbaserede vindmølleprojekter.

Arbejdet med miljøkonsekvensrapporter og VVM-undersøgelser omfatter:

 • Projektstyring, borger- og myndighedskontakt, herunder processer vedrørende borgerinddragelse, samt præsentationer og dialog ved borgermøder
 • GIS-analyse af arealinteresser og udarbejdelse af kortmateriale
 • Prioritering af placeringshensyn, herunder:
  • Landskabsanalyse, beskrivelse og vurdering af landskab, arkæologi, kultur, visuelle forhold
  • Besigtigelse, fotografering, valg af visualiseringspunkter
  • Visualiseringer af såvel vindmøller som tilhørende el-anlæg samt natbelysning
 • Vurdering af påvirkning af beskyttet natur, herunder:
  • Beskrivelse og vurdering af påvirkning af bilag IV-arter
  • Besigtigelse, beskrivelse og vurdering af påvirkning af fugle
 • Beskrivelse og vurdering af naboforhold, visuel påvirkning, støj og skyggekast. Herunder:
  • Kvalitetssikring og analyse af støj og skyggekast samt visuel påvirkning ved naboboliger
 • Beskrivelse og vurdering af øvrige forhold, herunder: a) socioøkonomi, b) klima, c) ressourcer og affald, d) sikkerhed og risici, e) geologi og grundvand, f) sundhed og overvågning og g) forhold til øvrig infrastruktur
 • Forslag til eventuelle afværgeforanstaltninger i såvel anlægs- som driftsfasen
 • Redaktion og layout af samlet rapport

Se udvalgte projekteksempler her:

Referencer

PlanEnergi har gennemført og stået for planlægningen for landbaserede vindmølleprojekter i en række danske kommuner – herunder bl.a.: