Biologiske og miljømæssige aspekter ved placering af store solenergianlæg på agerjord

I disse år etableres en del større solvarme- og solcelleanlæg i det åbne land, og mange flere vil givetvis følge i de kommende år. Solvarmeanlæg placeres typisk relativt nært mindre landsbyer med fjernvarmeværker som supplement til varmeproduktionen. Solcelleanlæg behøver ikke i samme grad ligge tæt på byerne, men kan stort set placeres hvor som helst i landskabet. Fælles for de to anlægstyper er, at de placeres på hidtil dyrket landbrugsjord.

I foranledning af disse type projekter, har PlanEnergi udarbejdet et hæfte, hvori nogle af de konsekvenser, etablering af solenergianlæg kan have på miljøet og de biologiske forhold på lokaliteten beskrives. Hæftet omtaler nogle af de økosystemtjenester, et solenergianlæg direkte eller indirekte kan påvirke med en forholdsvis beskeden ekstraindsats og en smule omtanke. Eksempelvis beskyttelse af grundvand, kulstofbinding, bedre habitater for blandt andet bestøvende insekter og en generelt større herlighedsværdi.

Du kan tilgå hæftet ved at klikke på nedenstående: