Organisation og ledelse

Ledelse

Vedtægter PlanEnergi

Forretningsorden PlanEnergi

God Fondsledelse PlanEnergi

Bestyrelse

PlanEnergi er en selvejende institution, hvis formål er at fremme anvendelsen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer. Vi ønsker at fremme dette gennem erhvervsmæssig virksomhed inden for vedvarende energi, rationel energiudnyttelse og energiplanlægning samt informationsvirksomhed.

PlanEnergi ledes af en bestyrelse, der består af fem ordinære medlemmer og tre medarbejderrepræsentanter. Medlemmerne er personligt udpegede, så de så vidt muligt repræsenterer de virksomhedsområder, som PlanEnergi prioriterer. Bestyrelsen er selvsupplerende. Bestyrelsen kan uddelegere ledelsesansvar.

Du kan læse mere om medlemmerne i PlanEnergis bestyrelse her.

Medlemmer af PlanEnergis bestyrelse:

  • Bjarne Rasmussen, formand
  • Bjarke Rambøll, næstformand
  • Per Kristensen
  • Line Markert
  • Vakant
  • Line Borup, medarbejderrepræsentant
  • Geoffroy Gauthier, medarbejderrepræsentant
  • Lars Reinholdt, medarbejderrepræsentant

Du kan læse mere om bestyrelsesmedlemmerne her.

PlanEnergis daglige drift varetages af medarbejderrådet.

Medarbejderråd

PlanEnergi har en flad struktur. Alle væsentlige beslutninger drøftes af medarbejderrådet, som indstiller til godkendelse i bestyrelsen. Alle medarbejdere er en del af medarbejderrådet. Vi mødes i medarbejderrådet flere gange om året.

Koordineringsgruppen

Ved behov for drøftelser i en mindre kreds indkaldes koordineringsgruppen. Her sidder afdelingslederne og bestyrelsens medarbejderrepræsentanter. Koordineringsgruppen er ikke beslutningsdygtig.

Faggrupper

Vi har organiseret os i faggrupper inden for Værk (fjernvarme, sol, biogas m.m.), Strategisk Energiplanlægning og Vind. I faggrupperne lægges strategier for den faglige udvikling af specifikke arbejdsområder. Det er også i faggruppen, at den enkelte medarbejders faglige udvikling varetages. Hver faggruppe har en faggruppeleder, som har ansvaret for at indkalde til ugentlige eller månedlige møder i faggruppen.

Afdelinger

Vores tre afdelinger ligger i Skørping, Århus og København. Afdelingerne varetager de administrative forhold, herunder arbejdsfordeling og budgetter, i afdelingen, så arbejdspladsen fungerer, og arbejdsbelastningen er passende for den enkelte medarbejder. Hver afdeling har en afdelingsleder, som har ansvaret for at indkalde til månedlige møder i afdelingen.