VORES BIDRAG TIL FN's VERDENSMÅL

I 2015 forpligtede Danmark sig til, sammen med FN’s øvrige 192 medlemslande, at leve op til FN’s dagsorden for bæredygtig udvikling frem til 2030. Samlet set betyder det, at medlemslandene lever op til de 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. De 17 verdensmål er universelle og gensidigt afhængige mål, der tilsammen bidrager til mere bæredygtig udvikling.

Siden starten i 1983 har PlanEnergi arbejdet med bæredygtige løsninger til omstillingen af energisystemet indenfor energiplanlægning og etablering af vedvarende energianlæg. Det er derfor naturligt for PlanEnergi at indarbejde de 17 verdensmål i den daglige drift, fordi vi tager ansvar og ønsker at bidrage til en grøn fremtid.

Vores bidrag

Målet er at sikre en universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt – dvs. sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Verdensmål 7 bidrager opfyldelse af den danske regerings 2030- og 2050-målsætinger herunder målet om en CO2-neutal fjernvarmesektor i 2030.

FN’s verdensmål 7 fremhæves som PlanEnergis kernemål. Verdensmål 7 rummer PlanEnergis arbejdsfelter indenfor:

  • Vedvarende energi
  • Energiplanlægning og
  • Effektiv energiudnyttelse

Den faglige rådgivning indenfor ovenstående områder foregår i PlanEnergis Teams, der varetager udviklingsprojekter og etablering af vedvarende energi: solenergi, varmepumper, vindmøller, biogas, planlægning af tekniske anlæg samt integration af sektorer på tværs via sektorkobling og energilagring.

PlanEnergis formål har siden etableringen af PlanEnergi levet op til delmålene for Verdensmål 7 og er fortsat indeholdt i PlanEnergis mission.

Målet handler overordnet om at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

PlanEnergi bidrager til Verdensmål 9 via konkrete projekter indenfor:

– Fjernvarme – udbredelse af fjernvarme og implementering af vedvarende energi i fjernvarmesystemer, som sikrer robust, provenlig og bæredygtig varme til flere forbrugere i Danmark og internationalt

– Planlægning (og etablering) af store tekniske anlæg for elektricitet produceret fra vedvarende energikilder (sol og vind)

– Sektorkobling via biogas, PtX, lagring, varmepumper og fjernvarme

– Innovation og udvikling via EUDP og internationale projekter

Det overordnede formål er at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. I Danmark har den fysiske planlægning siden 1970’erne været decentralt forankret, og offentligheden er blevet inddraget i beslutningsprocesserne. I dag er det kommunerne som inden for overordnede statslige interesser planlægger, hvordan de danske byer og landskaber skal udvikle sig Alle forslag kommer i høring eller offentlig debat.

PlanEnergi har specifikt som mission at tilpasse løsningerne lokalt og så vidt muligt inddrage medejerskab og borgerinddragelse i rådgivningen. PlanEnergi arbejder tæt sammen med fjernvarmeværker, biogasanlæg, kommuner, regioner og øvrige partnere omkring omstillingen til vedvarende energiforsyning i Danmark og lokalsamfund på forskellige niveauer.

Målet er at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Dvs. målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at til-skynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Der ligger en del af dette mål i PlanEnergis overordnede formål:

Institutionens formål er at fremme anvendelsen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer.

Formålet søges fremmet gennem erhvervsmæssig virksomhed indenfor vedvarende energi, rationel energiudnyttelse og energiplanlægning samt informationsvirksomhed.

For at holde temperaturstigningerne i ave, skal der handles hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Danmark har ratificeret klima-aftalen fra Paris (COP21).

Danmark bakker op om EU’s klimamål på mindst 40 pct. reduktion i udledning af drivhusgasser

i 2030, EU’s målsætning for vedvarende energi på mindst 27 pct. i 2030, samt EU’s vejledende mål for energieffektivisering på mindst 27 pct. i 2030.

Der ligger en del af dette mål i PlanEnergis overordnede formål:

Institutionens formål er at fremme anvendelsen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer.

Formålet søges fremmet gennem erhvervsmæssig virksomhed indenfor vedvarende energi, rationel energiudnyttelse og energiplanlægning samt informationsvirksomhed.

Vi arbejder aktivt for at implementere vedvarende energi og dermed reducere udledningerne. Når der er udledning kan denne indgå i PtX anlæg og omdannes til Methanol eller ammoniak

Det blev sat op fra den dag, PlanEnergi blev født, at vi går efter en grøn verden. Det betyder, at vi styrker vores ekspertise, får erfaring og deler vores viden. PlanEnergi samarbejder med eksperter, den private sektor, universiteter osv. på lokalt, nationalt og globalt plan. Vi tager ansvar og deler vores viden og ekspertice

Målet handler om at styrke kvinders rettigheder og muligheder og stoppe diskrimination af kvinder og piger.

En af PlanEnergis kerneværdier er Ligeværdighed, hvilket blandt andet indebærer ligeløn for alle medarbejdere.

Målet handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet, teknologiske gennembrud og opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.

PlanEnergi deltager i udviklingen af nye og ekstisterende teknologier, som udvikler den grønne omstilling generelt og gør udnyttelsen og lagringen af vedvarende energi mere effektiv.