PlanEnergi – 40 år med grøn omstilling

Starten

I 1980’erne kom vedvarende energiprojekter på dagsordenen i det nordjyske. Det åbnede i 1983 op for nye forretningsmuligheder for fire fremsynede personer, alle med baggrund i energibevægelsen. ”Forestil jer, at man kan gå til et uvildigt rådgivningsfirma og få kompetent rådgivning om alle former for vedvarende energianlæg og effektiv energiudnyttelse”, sagde de til hinanden.

PlanEnergi etablerede sig på den baggrund som et uvildigt rådgivningsfirma. Firmaet blev – ret utraditionelt – oprettet som en almennyttig fond, en erhvervsdrivende selvejende institution

PlanEnergi i dag
PlanEnergi er en uafhængig institution hvis formål er at fremme brugen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer. Det ønsker vi at fremme gennem kommercielle aktiviteter inden for vedvarende energi, effektiv energiudnyttelse og energiplanlægning samt informationsaktiviteter.
I dag har fjernvarme udviklet sig til skræddersyede integrerede systemer i mange byer. Hovedelementer er optimering og udbygning af fjernvarmenettet, udnyttelse af alle former for overskudsvarme, varmepumper, solvarme, geotermisk varme, biomasse og varmelagre. Dette giver fleksibilitet og mulighed for sektorkobling til el- og gassektorerne.

Strategisk energiplanlægning har udviklet sig til en mere omfattende klimaplanlægning. Her er inddragelse af civilsamfundet i den kommunale og regionale planlægning et must i bestræbelserne på at nå målet om at blive CO2-neutralitet.

PlanEnergis hovedkontor er stadig afdelingen i Skørping. Derudover har vi en afdeling i København og Aarhus.

PlanEnergi har i dag et stærkt kundegrundlag bestående af nogle af de mest progressive fjernvarmeselskaber, investorer, kommuner og regioner i Danmark. Gennem et godt internationalt netværk arbejder vi også i bl.a. Tyskland, Frankrig, Japan og Polen.

Fremtiden

PlanEnergis formålet er uændret. Vi vil være på forkant med udviklingen inden for vedvarende energi og energieffektivisering inden for alle væsentlige områder og teknologier. Vi vil fortsat bidrage til udbredelsen af viden. Vi vil øge vores netværk, og vi vil fortsat presse på for at øge ambitionerne om større reduktion i anvendelsen af fossile brændstoffer. Det vil resultere i projekter med bæredygtige øer, byer og lande, hvor vedvarende energi ikke blot bliver et mål, men et middel til bedre velfærd, arbejdspladser og bedre miljø.

Ledelse

PlanEnergi ledes af en bestyrelse, der består af fem ordinære medlemmer og tre medarbejderrepræsentanter. Medlemmerne er personligt udpegede, så de så vidt muligt repræsenterer de virksomhedsområder, som PlanEnergi prioriterer. Bestyrelsen er selvsupplerende og kan uddelegere ledelsesansvar.

PlanEnergi har en flad struktur. Alle væsentlige beslutninger drøftes af medarbejderrådet, som indstiller til godkendelse i bestyrelsen. Alle medarbejdere er en del af medarbejderrådet. Vi mødes i medarbejderrådet flere gange om året.

Forretningsorden for bestyrelsen i PlanEnergi 2024

Redegørelse for god fondsledelse i PlanEnergi 2023

Vores bestyrelse

Bjarne Rasmussen

Formand

Koordinator af bæredygtig udvikling – Cand. Arch., Master i Oplevelsesledelse, Miljøplanlægger (Eco-Auditor)

Medlem af bestyrelsen siden 29. april 2010

Erfaring og kompetence:

Udbredelse af vedvarende energi og bæredygtig udvikling – såvel teoretisk som praktisk; Borgerinvolvering og multi-stakeholder samspil; Innovationsprocesser; Erhvervsudvikling; Offentlig regulering og planlægning; Ledelse og organisationsudvikling; Strategiudvikling og -implementering; Internationalt samarbejde; Bestyrelsesarbejde – private sektor, offentlige sektor, NGO.

Bjarke Rambøll

Næstformand

Sekretariatsleder i miljøorganisationen VedvarendeEnergi – Civilingeniør.

Medlem af bestyrelsen siden 29. april 2010

Erfaring og kompetence:

Strategisk organisationsudvikling og ledelse med fokus på værdibaserede organisationer; Politik og advocacy arbejde i dansk og international kontekst; Bæredygtig udvikling og vedvarende energis rolle i denne; Internationalt samarbejde og netværk; Borgerinddragelsesprocesser og tværsektorielle samarbejder.

Line Markert

Bestyrelsesmedlem

Energi, infrasturktur, ESG. Advokat, strategiske sparringspartner

Medlem af bestyrelsen siden 27. januar 2023

Erfaring og kompetence:

Energi, juridisk rådgivning, aftaleret, forretningsstrategi, forandringsledelse, entrepriseret, kontraktforhandling, tvistbilæggelse, organisationsudvikling, offentlig ret.

Per Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Civilenginør

Medlem af bestyrelsen siden 27. januar 2023

Erfaring og kompetence:

"Ledende stillinger indenfor såvel el- som fjernvarmebranchen samt selvstændig rådgivende ingeniørvirksomhed. Udbredelse af vedvarende energi og bæredygtig udvikling – såvel teoretisk som praktisk i national-, IEA- og EU-regi."

Iva Ridjan Skov

Bestyrelsesmedlem

Associate Professor @ AAU, power-to-X, electrofuels, smart energy systems

Medlem af bestyrelsen siden juni 2023

Erfaring og kompetence:

Energiplanlægning, vedvarende energisystemer, PtX, vedvarende energi, forskning, bæredygtig udvikling, analyse.

Lars Reinholdt

Medarbejderrepræsentant

Line Borup

Medarbejderrepræsentant

Geoffroy Gauthier

Medarbejderrepræsentant

Kontakt

Midtjylland Vestergade 48 H – 8000 Århus C

Nordjylland Jyllandsgade 1 – 9520 Skørping

Sjælland Nørregade 13, 1. – 1165 København K – 1165 København K

Telefonnr. +45 9682 0400

CVR nr. 7403 8212