Biogas og Power to X

Biogasanlæg uanset størrelse har mange positive miljømæssige effekter. Herunder reduceret kvælstofudvaskning og færre lugtgener fra biomasse. Derudover er det ofte økonomisk fordelagtigt at etablere biogasanlæg.

Biogassen sælges til kraftvarmeværker, industrivirksomheder, naturgasnettet eller omdannes til brændsler i en Power-to-X-proces. Salg til transportsystemet via naturgasnettet er også en spændende mulighed, der er under udvikling. Biogasproduktion fra husdyrgødning er samfundsøkonomisk den billigste måde at reducere CO2-udledningen på.

PlanEnergi tilbyde rådgivning gennem alle faser i planlægningen af biogasanlæg:

 • Masterplaner og beslutningsgrundlag ved overgang til vedvarende energikilder og konvertering fra individuel varmeforsyning.
 • Myndighedsgodkendelser – lokalplan, VVM, ansøgning om miljø- og projekt godkendelse
 • Analyse af biomassepotentiale
 • Rentablilitetsberegninger
 • Biogasplanlægning for et samlet opland
 • Organisering af aktører, selskabsetablering, kontrakter m.m.
 • Design af biogasanlæg
 • Udarbejdelse af diverse ansøgninger
 • Udbudsmateriale
 • Kontrakt med anlægsleverandører
 • Assistance under indkøring
 • Tilsyn
 • Teknisk due dilligence

Brug for hjælp?

Vores specialister vil give dig den nødvendige rådgivning

Udvalgte projekter

eREACT resulterer i væsentlige CO2-besparelser, da reaktoren absorberer CO2-indholdet i biogassen, som bruges som råvare i processen i modsætning til den traditionelle CO2-udledende måde at producere metanol på med damp af kulbrinter. Sammenlignet med andre elektrisk drevne produktionsprocesser af metanol demonstrerer eREACT en productionsproces med høj effektivitet, et lavere elforbrug og med direkte udnyttelse af CO2 fra biogas.
Målet med dette projekt er at vurdere de danske investeringsmuligheder for infrastruktur for hydrogen (H2) og CO2 som et led i produktionen af grønne brændstoffer i et integreret og sektorkoblet europæisk energisystem. Projektet omhandler nuværende planer og potentielle udbygninger, hvor både værdien af net og lagre af H2 og CO2 i en omskiftelig omstilling af den europæiske energisektor bliver vurderet.
Projektet omfatter nogle af de bedste tilgængelige modelleringsværktøj, som fokuserer på forskellige aspekter af PtX, fra analyser på projektniveau med en stærk repræsentation af PtX-anlæg, til fjernvarme- og langtidslagre, til internationale markeder for elektricitet og hydrogen.

Danmark

I takt med udvidelsen af biogasproduktionen i Danmark ser vi en tendens til etablering af nye og større enheder

Danmark

Projektets formål er at reducere omkostninger til og klimabelastningen fra produktion af bionaturgas bl.a. med fokus på reduktion af energiforbrug, øget biomasseudbytte ved forbehandling, reduktion af metantab ved gyllehåndtering og på anlægget mv.

Danmark

PlanEnergi er projektleder for Landbrugsstyrelsens projekt ”Rådgivningsordning for fælles biogasanlæg og deres leverandører af gylle om muligheder for at reducere opholdstiden for gylle i stalde og lagre 2018 – 2020”.